Dla inwestorów / Klaster motoryzacyjny / Informacje

Silesia Automotive

Platforma „Silesia Automotive” jest inicjatywą Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej SA, InnoCo Sp. z o. o. oraz Landster Business Development Center realizowana wspólnie z i na rzecz przedsiębiorstw, działających w branży motoryzacyjnej i instytucji z nią współpracujących.
Naszą wizją jest wykreowanie województwa śląskiego i opolskiego jako środkowoeuropejskiego regionu kompetencji branży motoryzacyjnej. Celem „Silesia Automotive” jest zbudowanie wspólnie z naszymi partnerami silnej platformy wymiany i współpracy między przedsiębiorstwami a instytucjami edukacyjnymi i naukowymi.

W 2013 roku nasze działania skupiać się będą wokół dwóch filarów aktywności w ramach grup tematycznych: (1) zasoby ludzkie i rynek pracy oraz (2) nowe materiały i rozwiązania inżynierskie. Planujemy realizację cyklicznych analiz, prowadzenie warsztatów z udziałem dyrektorów działów kadr, dyrektorów produkcji, technologów i specjalistów zewnętrznych, organizację spotkań wymiany informacji i rozwiązywania problemów oraz wspieranie projektów rozwojowych.

Wierzymy w to, że dzięki nowej formie współpracy, branża motoryzacyjna w województwie śląskim i opolskim może osiągnąć znacznie więcej. Do korzyści płynących z uczestnictwa w „Silesia Automotive” można zaliczyć:

  •     szybszą weryfikację sygnałów z zewnątrz,
  •     zrównoważoną opartą na opinii wszystkich partnerów ocenę sytuacji na rynku,
  •     operacyjną mobilność względem określonych problemów w ramach branżowych grup zadaniowych,
  •     dostęp do wspólnie opracowanych rozwiązań,
  •     udział w projektach rozwojowych.

Warunki uczestnictwa

Na terenie województwa śląskiego i opolskiego działa ponad 150 średnich i dużych firm branży motoryzacyjnej. Kilkaset dostawców codziennie dostarczy wysokojakościowe produkty i usługi.

Platforma „Silesia Automotive” dedykowana jest podmiotom działającym w branży motoryzacyjnej, a w szczególności: osobom prawnym, osobom fizycznym prowadzącym działalność gospodarczą samodzielnie, osobom fizycznym prowadzącym działalność w formie spółki cywilnej oraz jednostkom organizacyjnym nie będącym osobami prawnymi, którym przepisy prawa przyznają zdolność prawną. Podmiot uzyskuje status Uczestnika, po złożeniu Deklaracji Przystąpienia i jej zaakceptowaniu przez Katowicką Specjalną Strefę Ekonomiczną SA, Lider Konsorcjum „Silesia Automotive”.

Z tytułu uczestnictwa, Uczestnik jest zobowiązany do uiszczania opłaty rocznej. Opłata roczna wynosi 5.000 złotych netto. Uczestnik, który posiada status przedsiębiorcy małego lub średniego zobowiązany jest do uiszczania opłaty w wysokości 2.500,00 złotych netto. Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. ponosi opłaty roczne za Uczestników prowadzących działalność gospodarczą na terenie KSSE i związanych ze spółką zarządzającą umową o administrowanie w okresie obowiązywania tej umowy.

Więcej informacji na stronie internetowej konsorcjum - http://silesia-automotive.pl/

Pobierz deklarację przystąpienia do platformy „Silesia Automotive”