Ogłoszenia i przetargi

Świadczenie usług obejmujących pełnienie funkcji eksperta ds. przygotowania Opis

OGŁOSZONY: 11.10.2021
status: ROZSTRZYGNIĘTY

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 02/POIR.02.03.07-24-0001/21-00

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie przez Wykonawcy usług związanych z przygotowaniem Opisu Przedmiotu Zamówienia dotyczącego przetargu na wyłonienie wykonawcy „Cyfrowej Platformy HR4.0" wraz ze wsparciem merytorycznym w procedurze udzielenia zamówienia publicznego.

 

Ogłoszenie opublikowano w Bazie Konkurencyjnosći pod nr: 2021-28962-73568

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/73568

 


Zamawiający informuje, że przedmiotowe postępowanie zostało unieważnione z powodu niespełnienia przez Zamawiającego wymagań proceduralnych w zakresie minimalnych terminów na złożenie oferty, określonych w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020. Decyzja o unieważnieniu jest zgodna  z zapisami Zapytania ofertowego nr 02/POIR.02.03.07-24-0001/21 w części VII Unieważnienie postępowania.

Powyższe powoduje iż dalsze działania związane z wyborem Wykonawcy zostały wstrzymane. W celu zachowania konkurencyjności i zapewnienia jednakowego dostępu do ogłoszenia wszystkim potencjalnym oferentom, unieważnienie postępowania jest w pełni uzasadnione. Od decyzji podjętej przez Zamawiającego nie przysługuje odwołanie. Wszelkie pisma składane przez Wykonawców mające charakter odwołania od rozstrzygnięć, Zamawiający pozostawi bez rozpoznania. Powtórne zapytanie ofertowe na w/w zamówienie zostanie zamieszczone w bazie konkurencyjności oraz na stronie internetowej KSSE. Dziękujemy wszystkim firmom za złożone oferty.

Informacja o unieważnieniu wraz z protokołem umieszczona w Bazie Konkurencyjności pod poniższym linkiem:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/73568?sekcja=oferty

 

Portal wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.
Akceptuję politykę prywatności portalu. zamknij