Polityka prywatności

Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

 1.

[Postanowienia ogólne]

Niniejsza polityka określa zasady postępowania z danymi osobowymi i innymi danymi Użytkowników w związku z prowadzeniem Serwisu.

2.

[Definicje]

Terminy użyte w regulaminie oznaczają:

a. Administrator - Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna SA z siedzibą w Katowicach, ul. Wojewódzka 42, 40-026 Katowice, wpisana w rejestrze przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS: 0000106403, NIP: 9541300712, REGON: 273073527.

b. Serwis – serwis internetowy dostępny pod adresem ksse.com.pl

c. Użytkownik - osoba fizyczna korzystająca z Serwisu


3.

[Ochrona danych osobowych]

 1. Administrator jest administratorem danych osobowych w rozumieniu art. 4 pkt 7 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) w odniesieniu do danych osobowych gromadzonych za pośrednictwem Serwisu.
 2. Użytkownik ma prawo dostępu do danych osobowych gromadzonych przez Administratora oraz do ich sprostowania. Użytkownik ma też prawo żądać usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych oraz przeniesienia danych do innego administratora na zasadach określonych powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. Użytkownik uprawniony jest również do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych, w tym w szczególności w sytuacji profilowania na podstawie przetwarzanych danych osobowych.
 3. Użytkownik uprawniony jest do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w każdym przypadku wystąpienia podejrzenia, że jego dane osobowe przetwarzane są z naruszeniem przepisów prawa.
 4. W przypadku zmiany danych osobowych, Użytkownik niezwłocznie informuje o tym fakcie Administratora wysyłając stosowną wiadomość e-mail na adres ksse@ksse.com.pl.
 5. Dane osobowe Użytkowników nie są przekazywane odbiorcom danych w rozumieniu RODO, z wyjątkiem przypadków, gdy obowiązek taki ciąży na Administratorze na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub przypadków przekazywania danych podmiotom przetwarzającym dane na zlecenie administratora, w tym zewnętrznym służbom informatycznym.

 4.

[Zapytania]

 1. W przypadku skierowania do Administratora zapytania za pośrednictwem wszelkiego rodzaju formularzy kontaktowych lub inną drogą, w tym drogą elektroniczną, Administrator przetwarzać będzie podane przez Użytkownika w tym zapytaniu dane osobowe.
 2. Administrator przetwarza dane przesłane w zapytaniu w celu prowadzenia korespondencji i kontaktu z Użytkownikiem.
 3. Dane osobowe przesłane w zapytaniu przetwarzane są w ramach realizacji usprawiedliwionego interesu Administratora, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. w związku z obsługą zapytania.
 4. Dane przetwarzane w celu obsługi zapytania przetwarzane są przez okres 10 lat od momentu wpływu zapytania lub zakończenia sprawy, której zapytanie dotyczyło.

 

 5.

[Bezpieczeństwo danych osobowych]

 1. Dane osobowe Użytkownika przetwarzane są na najwyższej klasy sprzęcie i serwerach w odpowiednio zabez­pieczonych centrach przechowywania informacji, do których dostęp mają tylko upoważnione oso­by.
 2. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkownika z poszano­waniem wszystkich wymogów prawnych i technicznych nałożonych na niego przez powszechnie obowiązujące przepisy doty­czące ochrony danych osobowych.
 3. Dane osobowe Użytkownika, w granicach ujętych niniejszą polityką i powszechnie obowiązującymi przepisami prawa zostaną zachowane w poufności.

 

 6.

[Polityka cookies]

 1. Dla wygody Użytkowników Administrator używa plików cookies m.in. w celu dostosowania Serwisu do potrzeb Użytkowników oraz w celach statystycznych. Cookies to niewielkie pliki teksto­we wysyłane przez serwis internetowy, który odwiedza internauta, do urządzenia internauty.
 2. Gromadzone, w dziennikach logów, dane są wykorzystywane tylko i wyłącznie do celów administrowania Serwisem.
 3. Zgodnie z praktyką większości serwisów www przechowujemy zapytania HTTP kierowane do serwera (logi serwera). W związku z powyższym przechowywane mogą być:
 4. adresy IP, z których Użytkownicy przeglądają Serwis;
 5. czas nadejścia zapytania;
 6. czas wysłania odpowiedzi;
 7. nazwa urządzenia Użytkownika;
 8. informację o błędach w komunikacji Serwis – urządzenie Użytkownika;
 9. referer link;
 10. informacje o przeglądarce Użytkownika.
 11. Zebrane logi przechowywane są przez okres 10 lat jako materiał pomocniczy służący do administrowania Serwisem. Informacje w nich zawarte nie są ujawniane nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania Serwisem. Na podstawie plików lo­gów mogą być generowane statystyki stanowiące pomoc w administrowaniu. Zbiorcze podsumo­wania w postaci takich statystyk nie zawierają żadnych cech identyfikujących osoby odwiedzają­ce Serwis.
 12. W Serwisie wykorzystywane są następujące pliki cookies:
 13. cookies sesyjne (wygasające po zakończeniu danej sesji i zamknięciu przeglądarki);
 14. cookies statystyczne - _ga (wygasające po 730 dniach);
 15. cookies statystyczne - _gid (wygasające po 1 dniu);
 16. cookies statystyczne - _gat (wygasające po 1 dniu);
 17. cookies marketingowe – NID (wygasającego po 180 dniach).
 18. W przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Brak zmiany tych ustawień oznacza akceptację dla stosowanych tu cookies.
 19. Przetwarzanie danych, o których mowa powyżej odbywa się w odniesieniu do danych logów na podstawie przepisu art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. w celu realizacji uzasadnionego interesu Administratora obejmującego administrowanie Serwisem i prowadzenie statystyk, a także w związku z udzieleniem zgody, na podstawie przepisu art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, w odniesieniu do danych zbieranych z wykorzystaniem cookies. Zgoda udzielona przez Użytkownika może być wycofana w każdym czasie, z zastrzeżeniem, iż nie będzie miało to wpływu na przetwarzanie zachodzące przed jej wycofaniem.

 

 7.

[Kontakt]

 1. Użytkownik może w dowolnym czasie skontaktować się z Administratorem w celu uzyskania in­formacji na temat sposobu, w jaki Administrator przetwarza lub zamierza przetwarzać jego dane osobowe.
 2. W zakresie nieuregulowanym w niniejszej polityce stosuje się powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
 3. Z Administratorem można skontaktować się wysyłając wiadomość na adres e-mail: ksse@ksse.com.pl.
 4. Z inspektorem ochrony danych Administratora można skontaktować się wysyłając wiadomość na adres e-mail: bpudo@kancelaria-szip.pl.
Portal wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.
Akceptuję politykę prywatności portalu. zamknij