Ogłoszenia i przetargi

Odpowiedzi na pytania w ramach konkursu dot.akceleratora biznesowego KSSENON

OGŁOSZONY: 29.12.2016
status: OGŁOSZONY

W dniu 08.12.2016 r. do Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej wpłynęły następujące pytania:

Pytanie 1

W materiałach konkursowych brakuje mapy do projektowania. Ta, zamieszczona w treści regulaminu nie ma skali i opisów. Czy Organizator może dostarczyć uczestnikom mapę w formacie wektorowym DWG albo DXF?

Odpowiedź 1

Organizator nie przewiduje dostarczania uczestnikom konkursu map do celów projektowych. Do niniejszych pytań załączona zostaje natomiast mapa zasadnicza w formacie dxf, można ją pobrać tutaj.

Dodatkowo załączamy wyciąg z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, można go pobrać tutaj:

Pytanie 2

Dotyczy punktu 2.2. regulaminu. Podczas projektowania kompleksu należy uwzględnić projektowanie otoczenia – do tego dwie dodatkowe działki ewidencyjne (1187/22 i 1192/22). Czy należy przyjąć, że dwie dodatkowe działki będą w przyszłości zagospodarowane w analogiczny sposób jak cztery będące przedmiotem konkursu?

Odpowiedź 2

Główna część akceleratora KSSENON powinna być umiejscowiona na czterech działkach: 1185/22, 1186/22, 1189/22 i 1190/22. Dodatkowe dwie działki, o których mowa powinny mieć funkcje uzupełniające w stosunku do głównego kompleksu. Nie planuje się wykorzystania tych działek na potrzeby budowy kolejnych hal.

Pytanie 3

Dotyczy punktu 2.2. regulaminu. Jakie są parametry linii gazowej przechodzącej przez działki 1190/22 i 1186/22

Odpowiedź 3

Linia gazowa przebiegająca przez działki 1190/22 i 1185/22 jest elementem infrastruktury gazowej obsługiwanej przez Gaz-System S.A. Oddział w Świerklanach. Linia stanowi gazociąg wysokiego ciśnienia DN 300 PN 2,5 Mpa relacji Oświęcim-Radlin.  Stąd też przy określaniu lokalizacji projektowanej infrastruktury należy uwzględnić odległości wynikające z Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013r w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz.U. z 2013 r. poz. 640 załącznik nr 2, Tabela 1).

Na potrzeby realizacji akceleratora ww. sytuacja została uwzględniona przez KSSE S.A. podczas podziału geodezyjnego – efektem tej właśnie sytuacji działki 1185/22 i 1190/22 są większe od 1186/22 i 1189/22.

Docelowo szczegółowy projekt zagospodarowania rzeczonych działek trzeba będzie przedstawić do uzgodnienia z Oddziałem Gaz-Systemu w Świerklanach.

Pytanie 4

Działka 1191/22 (nieoznaczona na mapie) ma kształt sugerujący istnienie jakiegoś projektu (albo koncepcji) drogowego połączenia ulicy Towarowej z Aleją Jana Pawła II. Czy Organizator może udostępnić taki plan?

Odpowiedź 4

Zarówno działka 1191/22 jak i 1184/22 zostały wydzielone przez Organizatora w celu m.in. przyszłej obsługi komunikacyjnej akceleratora biznesowego KSSENON. Równocześnie KSSE S.A. opracowała projekt techniczny drogi wraz z chodnikami i pełną infrastrukturą techniczną. Projekt dotyczy: połączenia ul. Towarowej z Aleją Jana Pawła II a także drogi z chodnikami na łącznikach na działkach 1191/22 i 1184/22. Pliki z dokumentacją znajdują się w załączniku.

Pytanie 5

Zespół działek (łącznie 13 szt.), które mają w oznaczeniu „.../22” powstał w wyniku parcelacji działki 140/22 (dane z http://mapy.geoportal.gov.pl). Wytyczone sięgacze są ukształtowane tak, jakby miały być włączone do drogi biegnącej wzdłuż gazociągu. Czy zatem można przyjąć, że droga tam powstanie, czy raczej traktować je jak ślepe ulice?

Odpowiedź 5

Wspomniane sięgacze należy traktować jako ślepe. Istnieje fizyczna możliwość komunikacji z Aleją Jana Pawła II poprzez działkę 160/35, natomiast na obecnym etapie Organizator nie planuje jej wykorzystania do obsługi akceleratora KSSENON.

Pytanie 6

Dotyczy punktu 7.2. Co konkretnie oznacza stwierdzenie: Każdy z modułów może być multiplikowalny.

Odpowiedź 6

Intencją było dopuszczenie możliwości zaprojektowania takich samych modułów na każdej z czterech działek w oparciu o powielenie/zaadoptowanie rozwiązań z modułu bazowego.

Pytanie 7

Czy inwestorami na poszczególnych działkach będą różne podmioty gospodarcze, czy jeden i ten sam?

Odpowiedź 7

Najbardziej prawdopodobny wydaje się być wariant, w którym finalnie jeden podmiot będzie inwestorem całości przedsięwzięcia. Niemniej jednak Organizator dopuszcza różne warianty realizacyjne – zarówno poprzez inwestycję własną, spółkę celową rozumianą jako partnerstwo z samorządami, bądź też innymi aktorami rynku. Na chwilę obecną nie ma jeszcze docelowych rozstrzygnięć co do formy realizacji akceleratora biznesowego KSSENON, wiele bowiem wyniknie nowych uwarunkowań i propozycji będących efektem niniejszego konkursu.

Dzierżawcy części obiektów i hal z kolei nie będą właścicielami obiektów w modułach, które mogą być wykonane w różnym czasie (kolejne fazy realizacyjne).

W dniu 08.12.2016 r. do Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej wpłynęły następujące pytania:

KONKURS NA OPRACOWANIE KONCEPCJI ARCHITEKTONICZNEJ PN:

„Akcelerator biznesowy KSSENON - Budowa kompleksu modularnych hal przemysłowych wraz z komplementarną częścią o charakterze pozaprzemysłowym i otoczeniem”

PYTANIE 1

W jaki sposób można zagospodarować działki 1187/22 i 1192/22? Czy można włączyć je w zakres opracowania i umieścić na nich np. parkingi, place manewrowe lub zieleń urządzoną i wliczać ją do bilansu powierzchni biologicznie czynnej?

Jaka jest sumaryczna powierzchnia terenu objętego opracowaniem?

Odpowiedź 1

Działki 1187/22 (0,4923 ha) i 1192/22 (0,5012 ha) można włączyć w zakres opracowania i umieścić na nich np. parkingi, place manewrowe lub zieleń urządzoną i wliczać ją do bilansu powierzchni biologicznie czynnej z równoczesnym uwzględnieniem i zachowaniem drogowego charakteru działki 1191/22 (0,1794 ha) oraz ograniczeń związanych z przebiegiem gazociągu przez działkę 1192/22. Równocześnie w ramach konkursu nie ma obowiązku zagospodarowywania tych działek - opracowanie może również ograniczać się do działek 1190/22 (0,5745 ha), 1189/22 (0,4288 ha), 1185/22 (0,5878 ha), 1186/22 (0,4254 ha). Powierzchnie działek podane zostały w nawiasach.

PYTANIE 2

W regulaminie napisano " Koncepcja może uwzględniać: realizację kompleksu w oparciu o więcej niż jedną kondygnację" Czy w związku z tym przewiduje się możliwość zaprojektowania modułu przemysłowego piętrowego? Przykładowo: moduł dwukondygnacyjny - na parterze i piętrze po 8 hal. Hale na piętrze miały by dostęp do dźwigu towarowego.

Odpowiedź 2

Istnieje możliwość zaprojektowania piętrowego modułu przemysłowego. Należy przy tym pamiętać, że intencją organizatora jest, aby obiekt łączył różne funkcje – również pozaprzemysłowe, tak aby w ramach funkcjonowania obiektu mogła zostać osiągnięta wartość dodana, będąca wynikiem przepływu i działania wokół siebie różnych firm/organizacji, ludzi oraz idei. Akcelerator KSSEONON powinien być czymś więcej niż tylko i wyłącznie obiektem przemysłowym.

PYTANIE 3

Czy każdy moduł przemysłowy ma mieć dostęp dla samochodu ciężarowego typu TIR? Czy na przykład można złożyć, że 20-30% hal będzie miało dostęp dla TIR-a, do reszty będzie dojazd mniejszymi samochodami towarowymi?

Odpowiedź 3

Można przyjąć założenie częściowego dostępu do TIR-a oraz dojazd do reszty mniejszymi samochodami towarowymi. Zakładanymi użytkownikami przemysłowymi będą mniejsze firmy, na pierwszym (zalążkowym) lub drugim (po pierwszym skoku rozwojowym) etapie działalności.

PYTANIE4

Jaki rodzaj przemysłu, produkcji,  należy przyjąć przy projektowaniu hal  , czy to będzie czysta produkcja : wysokie "zaawansowane" technologie   ( elektronika , informatyka) czy także należy przyjąć inny rodzaj produkcji- mechanika . Proszę podać przykłady produkcji oczekiwanych najemców hal ?

Odpowiedź 4:

Teren objęty jest statusem Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej wspierającej różne inwestycje o charakterze przemysłowym. W pierwszym rzędzie założeniem głównej funkcji obiektu jest wsparcie inwestycji raczej o charakterze „mechanicznym” – zarówno jeśli chodzi o lekką produkcję, jak i usługi o charakterze przemysłowym (np. montaże, remonty na terenie hal, obróbka mechaniczna itd.). Natomiast w Stefie jest również możliwość wsparcia projektów o charakterze badawczo-rozwojowym, jak również informatycznym, więc w ramach kompleksu jak najbardziej można zaprojektować część obiektu pod takie właśnie wykorzystanie – w celu osiągnięcia wartości dodanej. Główna część powinna jednak mieć charakter hal produkcyjnych. Organizator dopuszcza możliwość działania wokół siebie różnych typów działalności o ile będzie to oczywiście możliwe pod względem architektonicznym.

Portal wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.
Akceptuję politykę prywatności portalu. zamknij