Dla Inwestora
Dla Inwestora

Aplikuj o wsparcie

W przypadku ubiegania się o wydanie Decyzji o wsparciu prosimy o bezpośredni kontakt z naszymi biurami podstref. Pozwoli to ekspertom KSSE na przekazanie niezbędnych informacji, ocenienie czy projekt inwestycyjny kwalifikuje się do uzyskania pomocy „strefowej” oraz przedstawienie procedury ubiegania się o wydanie decyzji o wsparciu.

 

List intencyjny

W przypadku inwestora zamierzającego realizować nową inwestycję na nieruchomościach znajdujących się w ofercie inwestycyjnej KSSE lub zainteresowanego wpisaniem jego projektu do bazy ewidencji wsparcia nowej inwestycji prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, pierwszym etapem procedury udzielenia decyzji o wsparciu jest złożenie przez przedsiębiorcę listu intencyjnego, który zawiera podstawowe informacje o planowanym projekcie.

 

Wniosek o wydanie decyzji o wsparciu

Przedsiębiorca chcący uzyskać Decyzję o wsparciu zobowiązany jest do złożenia wniosku o wydanie Decyzji o wsparciu zgodnie ze wzorem, który stanowi załącznik nr 2 do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27.12.2022 r. w sprawie pomocy publicznej udzielanej niektórym przedsiębiorcom na realizację nowych inwestycji (Dz.U. z 2022 r. poz. 2861). Wniosek składany jest osobiście lub listownie w siedzibie Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej (ul. Wojewódzka 42, 40-026), bądź za pośrednictwem biura podstrefy.

 

Dokumenty do pobrania:

Wykaz dokumentów w postępowaniu o wydanie decyzji o wsparciu nowej inwestycji

Dokumenty wymagane:

  1. Wniosek o wydanie decyzji o wsparciu (zał. Nr 2 do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27.12.2022 r. w sprawie pomocy publicznej udzielanej niektórym przedsiębiorcom na realizację nowych inwestycji (Dz.U. z 2022 r. poz. 2861).
  2. Aktualna lista wspólników Spółki wnioskodawcy.
  3. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie, pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie.
  4. Sprawozdanie finansowe spółki za 3 ostatnie lata obrotowe wnioskodawcy (bilans, rachunek zysków i strat) lub zeznania podatkowe PIT osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą za 3 ostatnie lata.
  5. Umowa o świadczenie usług (2 egzemplarze)
  6. Oświadczenia - Załącznik nr 1
  7. Oświadczenia w sprawie sposobu spełnienia kryteriów jakościowych

 

Dokumenty fakultatywne:

  1.  Biznes plan planowanego przedsięwzięcia
  2. Wypisy i wyrysy z ewidencji gruntów dla działek, na których planowana jest realizacja nowej inwestycji.
  3. Deklaracja przystąpienia do krajowego klastra kluczowego - Silesia Automotive and Advanced Manufacturing

 

 

Po złożeniu wniosek rozpatrywany jest przez Katowicką SSE S.A. w trybie postępowania administracyjnego. W uzasadnionych przypadkach wnioskodawca może zostać wezwany do uzupełnienia wniosku bądź do złożenia wyjaśnień.

 

Gdy wniosek spełnia wszystkie wymogi prawne następuje wydanie Decyzji o wsparciu. W przeciwnym wypadku wydawana jest odmowa wydania Decyzji o wsparciu. Wydanie Decyzji o wsparciu lub odmowa jej wydania kończy procedurę.

 

Portal wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.
Akceptuję politykę prywatności portalu. zamknij