Infolinia dla inwestorów: 505-102-102
Oferta

Aplikuj o wsparcie

W przypadku ubieganie się o wydanie Decyzji o wsparciu prosimy o bezpośredni kontakt z naszym biurem. Pozwoli to ekspertom KSSE na przekazanie niezbędnych informacji, ocenić czy projekt inwestycyjny kwalifikuje się do pomocy „strefowej” oraz przedstawić procedurę ubiegania się o decyzję.

Procedura

Pierwszym krokiem jest złożenie przez przedsiębiorcę listu intencyjnego, który zawiera podstawowe informację o planowanym projekcie. Złożenie listu intencyjnego spowoduje wpisanie projektu do bazy ewidencji wsparcia prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki. Wpis oznacza oficjalne rozpoczęcie procedury wydania Decyzji o wsparciu i w przypadku gdy Rada Ministrów zawiesi wydawanie nowych Decyzji to nie będzie to dotyczyło projektów wpisanych do ewidencji.

Po akceptacji przez KSSE listu intencyjnego, kolejnym krokiem jest złożenie wniosku o wydanie Decyzji o wsparciu zgodnie ze wzorem, który stanowi załącznik nr 2 do Rozporządzenia w sprawie pomocy publicznej udzielanej niektórym przedsiębiorcom na realizację nowych inwestycji (Dz.U. z 2018 r. poz 1713).

Wykaz dokumentów w postępowaniu o wydanie decyzji o wsparciu nowej inwestycji

Dokumenty wymagane:

 1. Wniosek o wydanie decyzji o wsparciu (zał. Nr 2 do rozporządzenia w sprawie pomocy publicznej udzielanej niektórym przedsiębiorcom na realizację nowych inwestycji-  Dz. U. z 2018r., poz. 1713).
 2. Aktualna lista wspólników Spółki wnioskodawcy.
 3. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie, pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie
 4. Sprawozdanie finansowe spółki za 3 ostatnie lata obrotowe wnioskodawcy (bilans, rachunek zysków i strat) lub zeznania podatkowe PIT osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą za 3 ostatnie lata.
 5. Umowa o świadczenie usług
  (zasady wyliczania opłaty) (2 egzemplarze)
 6. Oświadczenia

Dokumenty fakultatywne:

 1. Biznes plan planowanego przedsięwzięcia
 2. Wypisy i wyrysy z ewidencji gruntów dla działek, na których planowana jest realizacja nowej inwestycji.
 3. W przypadku pomocy regionalnej udzielonej dużemu przedsiębiorcy na dywersyfikację produkcji istniejącego przedsiębiorstwa, należy dołączyć oświadczenie i dokumenty świadczące o spełnieniu dodatkowego kryterium, tj. potwierdzające, że koszty kwalifikujące się do objęcia pomocą powinny przekraczać o co najmniej 200% wartość księgową ponownie wykorzystywanych aktywów, odnotowaną w roku obrotowym poprzedzającym rozpoczęcie dywersyfikacji.
 4. W przypadku pomocy regionalnej udzielonej dużemu przedsiębiorcy na zasadniczą zmianę dotyczącą całościowego procesu produkcyjnego istniejącego przedsiębiorstwa, należy dołączyć oświadczenie i dokumenty świadczące o spełnieniu dodatkowego kryterium, tj. potwierdzające, że koszty kwalifikujące się do objęcia pomocą powinny przekraczać koszty amortyzacji aktywów związanych z działalnością podlegającą zmianie w okresie ostatnich trzech lat obrotowych przed dniem złożenia wniosku o pomoc.
 5. W przypadku złożenia oświadczenia o otrzymanej pomocy zgodnie z pkt 5 wniosku o wydanie decyzji o wsparciu - oświadczenie o wartości otrzymanej pomocy (zarówno przez oferenta jak i innego przedsiębiorcę należącego do tej samej grupy kapitałowej), którą otrzymano na inne przedsięwzięcia gospodarcze w ciągu ostatnich 3 lat na tym samym obszarze NUTS-3, w którym realizowane będzie nowe przedsięwzięcie gospodarcze.
 6. Deklaracja przystępienia do klastra Silesia Automotive and Advanced Manufacturing.

Po złożeniu wniosek jest rozpatrywany przez Katowicką SSE S.A. w trybie administracyjnym. W uzasadnionych przypadkach wnioskodawca może zostać wezwany do uzupełnienia wniosku.

Gdy wniosek spełnia wszystkie wymogi prawne następuje wydanie Decyzji o wsparciu. W przeciwnym wypadku wydawana jest odmowa wydania Decyzji o wsparciu. Wydanie Decyzji o wsparciu lub odmowa jej wydania kończy procedurę.

Nasi inwestorzy

Portal wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.
Akceptuję politykę prywatności portalu. zamknij