Dla Inwestora
Dla Inwestora

Ulga w podatku dochodowym

Ulgi podatkowe dla Inwestorów

Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. jest instytucją właściwą dla tych firm, które chcą skorzystać z pomocy publicznej w formie zwolnień podatkowych, ponosząc nakłady inwestycyjne lub tworząc nowe miejsca pracy.
Ulgi podatkowe przyznawane inwestorom na obszarze KSSE są dostosowane do zasad obowiązujących w podobnych instytucjach w krajach Unii Europejskiej.

Ulgi w podatku dochodowym dla firm inwestujących w Katowickiej SSE mogą być naliczane wg jednego z poniższych sposobów:

 

Mapa_strona

1. Zwolnienie podatkowe naliczane W OPARCIU O KOSZTY INWESTYCYJNE:

 • Dla dużych przedsiębiorstw łączna kwota ulgi podatkowej może wynieść 30% (40% na terenie województwa opolskiego oraz na terenie województwa śląskiego w podregionach: PL22A Katowicki, PL22B Sosnowiecki, PL22C Tyski, PL225 Bielski, PL227 Rybnicki, PL228 Bytomski, PL229 Gliwicki) poniesionych kosztów inwestycyjnych
 • Dla średnich i małych przedsiębiorstw ulga podatkowa wynosi odpowiednio o 10 i 20 punktów procentowych więcej

2. Zwolnienie podatkowe naliczane W OPARCIU O TWORZENIE NOWYCH MIEJSC PRACY:

 • Łączna kwota ulgi podatkowej może wynieść 30% (40% na terenie województwa opolskiego oraz na terenie województwa śląskiego w podregionach: PL22A Katowicki, PL22B Sosnowiecki, PL22C Tyski, PL225 Bielski, PL227 Rybnicki, PL228 Bytomski, PL229 Gliwicki) dwuletnich kosztów zatrudnienia związanych z nowo utworzonymi miejscami pracy
 • Dla średnich i małych przedsiębiorstw ulga podatkowa wynosi odpowiednio o 10 i 20 punktów procentowych więcej

 

 

3. Okres obowiązywania ulg podatkowych w podatku dochodowym:

Decyzja jest wydawana przez KSSE na okres 15 lat w przypadku, gdy inwestycja prowadzona jest na terenie objętym granicami KSSE lub na okres 14 lat poza granicami KSSE.

 

Przykład kalkulacji pomocy publicznej dla małej firmy

 

Wydatki inwestycyjne

PLN

Nowe miejsca pracy

PLN

I. Zakup terenu

1 mln

I. Miesięczne koszty pracy pracodawcy

4 000

II. Budynki i budowle

4 mln

II. Nowe miejsca pracy

30

III. Inne środki trwałe

5 mln

III. Dwa lata = 24 miesiące

24

suma (I + II + III)

10 mln

iloczyn  (I x II x III)

2,88 mln

Pomoc publiczna Śląskie(50%)*

5 mln

Pomoc publiczna Śląskie(50%)*

1,44 mln

Pomoc publiczna Opolskie(60%) oraz 7 podregionów woj. ślaskiego**

6 mln

Pomoc publiczna Opolskie(60%) oraz 7 podregionów woj. ślaskiego**

1,728 mln

 

Województwo śląskie*:

Firma nie będzie płacić podatku dochodowego CIT/PIT do momentu, w którym suma niezapłaconego podatku osiągnie 5 mln zł (w oparciu o koszty inwestycyjne) lub 1,44 mln (w oparciu o nowe miejsca pracy).

Województwo opolskie oraz 7 podregionów woj. śląskiego** :

Firma nie będzie płacić podatku dochodowego CIT/PIT do mementu, w którym suma niezapłaconego podatku osiągnie 6 mln zł (w oparciu o koszty inwestycyjne) lub 1,728 mln zł (w oparciu o nowe miejsca pracy).

 

 *dotyczy tylko podregionu częstochowskiego woj. śląskiego;

** PL22A Katowicki, PL22B Sosnowiecki, PL22C Tyski, PL225 Bielski, PL227 Rybnicki, PL228 Bytomski, PL229 Gliwicki;

Co możemy zaliczyć do kosztów kwalifikowanych?

Za wydatki kwalifikujące się do objęcia pomocą uznaje się koszty inwestycji, pomniejszone o naliczony podatek od towarów i usług oraz o podatek akcyzowy, jeżeli możliwość ich odliczeń wynika z odrębnych przepisów, poniesione na terenie strefy w trakcie obowiązywania decyzji o wsparciu, będące:
  1)   ceną nabycia gruntów lub prawa ich użytkowania wieczystego;
  2)   ceną nabycia albo kosztem wytworzenia we własnym zakresie środków trwałych, pod warunkiem zaliczenia ich, zgodnie z odrębnymi przepisami, do składników majątku podatnika;
  3)   kosztem rozbudowy lub modernizacji istniejących środków trwałych;
  4)   ceną nabycia wartości niematerialnych i prawnych związanych z transferem technologii przez nabycie praw patentowych, licencji, know-how lub nieopatentowanej wiedzy technicznej.
  5)   kosztem związanym z najmem lub dzierżawą gruntów, budynków i budowli - pod warunkiem że okres najmu lub dzierżawy trwa co najmniej 5 lat, a w przypadku mikro, małych i średnich przedsiębiorców - co najmniej 3 lata, licząc od przewidywanego terminu zakończenia nowej inwestycji;
  6)   ceną nabycia aktywów innych niż grunty, budynki i budowle objęte najmem lub dzierżawą, w przypadku gdy najem lub dzierżawa ma postać leasingu finansowego oraz obejmuje zobowiązanie do nabycia aktywów z dniem upływu okresu najmu lub dzierżawy.

ZASADY DZIAŁANIA W STREFIE

Firma prowadzi działalność na obszarze zarządzanym przez Katowicką Specjalną Strefę Ekonomiczną na podstawie otrzymanej decyzji o wsparciu. Decyzja zawiera dwa podstawowe warunki, jakie inwestor musi spełnić:

 • utworzenie określonej liczby nowych miejsc pracy na terenie strefy do określonego dnia.
 • poniesienie określonej kwoty nakładów inwestycyjnych na terenie strefy do określonego dnia.

Termin realizacji tych dwóch warunków wyznacza inwestor.

Przez nowo zatrudnionych pracowników należy rozumieć liczbę pracowników zatrudnionych po uzyskaniu decyzji o wsparciu, w związku z realizacją nowej inwestycji.

Przedsiębiorca zobowiązuje się nie przenosić w jakiejkolwiek formie składników majątku, z którymi związane były wydatki inwestycyjne:

 • przez okres 5 lat od zakończenia inwestycji w przypadku dużych przedsiębiorstw
 • przez okres 3 lat w przypadku mikro, małych i średnich przedsiębiorstw

Inwestor zobowiązuje się prowadzić działalność gospodarczą

 • przez okres nie krótszy niż 5 lat od momentu zakończenia inwestycji,
 • przez okres nie krótszy niż 3 lata w przypadku mikro, małych i średnich przedsiębiorstw

Inwestor zobowiązuje się utrzymać deklarowane zatrudnienie

 • przez okres nie krótszy niż 5 lat od momentu zakończenia inwestycji,
 • przez okres nie krótszy niż 3 lata w przypadku mikro, małych i średnich przedsiębiorstw

Ponadto inwestor jest zobowiązany składać spółce zarządzającej strefą - KSSE S.A.  comiesięczne sprawozdania, zawierające informacje o aktualnym stanie zatrudnienia oraz wielkości nakładów inwestycyjnych.
KSSE S.A. wykonuje okresowe, coroczne kontrole inwestorów w celu sprawdzenia faktycznie poniesionych nakładów inwestycyjnych oraz zatrudnienia.

Portal wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.
Akceptuję politykę prywatności portalu. zamknij