Dla Inwestora
Dla Inwestora

Czy kwalifikuję się do pomocy?

Pomoc publiczną mogą otrzymać firmy z sektora tradycyjnego przemysłu (z wyjątkiem przedsiębiorstw produkujących m.in.: alkohol, wyroby tytoniowe, stal, energię elektryczną i gaz) oraz niektóre firmy z sektora usług - usługi informatyczne, badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych, rachunkowości i kontroli ksiąg, usługi w zakresie księgowości (z wyłączeniem deklaracji podatkowych), usługi w zakresie badań i analiz technicznych, usługi centrów telefonicznych, usługi architektoniczne oraz inżynieryjne.

Kryteria konieczne do spełnienia:

Projekt inwestycyjny musi spełnić określone kryteria ilościowe i jakościowe, aby otrzymać pomoc publiczną.Kryteria ilościowe są uzależnione od stopy bezrobocia w powiecie, w którym inwestycja będzie realizowana oraz od wielkości przedsiębiorstwa.

Minimalne kryteria ilościowe dotyczące nakładów inwestycyjnych (zależą od lokalizacji inwestycji i stopy bezrobocia)

 • duże firmy – od 10 mln zł do 100 mln zł
 • średnie firmy – od 1 mln zł do 10 mln zł
 • małe firmy, firmy z sektora nowoczesnych usług dla biznesu – od 500 tys.  zł do 5 mln
 • mikroprzedsiębiorstwa – od 200 tys. zł do 2 mln zł

Minimalne kryteria ilościowe ulegają obniżeniu o 50 % w przypadku reinwestycji.

TABELA DO POBRANIA:Wymagania ilościowe dla poszczególnych miast i gmin znajdujących się na obszarze zarządzanym przez KSSE

 

W średnich miastach tracących funkcje społeczno-gospodarcze, w gminie na terenie której położone jest takie miasto, oraz w gminach graniczących z takimi gminami i takimi miastami, minimalne nakłady inwestycyjne wynoszą odpowiednio: 10 mln. zł/ duża firma, 1 mln zł/ średnia firma, 500 000 zł/ mała firma, 200 000 zł/mikro firma.

Dotyczy to  następujących miast na obszarze zarządzanym przez KSSE:

województwo śląskie:

 • Bytom oraz gminy sąsiadujące
 • Jastrzębie-Zdrój oraz gminy sąsiadujące
 • Piekary Śląskie oraz gminy sąsiadujące
 • Rydułtowy oraz gminy sąsiadujące
 • Sosnowiec oraz gminy sąsiadujące
 • Siemianowice Śl. oraz gminy sąsiadujące
 • Świętochłowice oraz gminy sąsiadujące
 • Zabrze oraz gminy sąsiadujące
 • Zawiercie oraz gminy sąsiadujące

województwo opolskie:

 • Kędzierzyn-Koźle oraz gminy sąsiadujące
 • Krapkowice oraz gminy sąsiadujące
 • Prudnik oraz gminy sąsiadujące
 • Strzelce Opolskie oraz gminy sąsiadujące

Reinwestycje - obniżenie kryteriów ilościowych dla firm o 50%.

 

Kryteria jakościowe konieczne do spełnienia. W województwie śląskim i opolskim konieczne jest spełnienie 5 kryteriów z wyjątkiem podregionu częstochowskiego - 6 kryteriów.

PROJEKTY PRZEMYSŁOWE PROJEKTY USŁUGOWE
KRYTERIUM ZRÓWNOWAŻONEGO  ROZWOJU GOSPODARCZEGO

Inwestycja w projekty wspierające branże z następujących sektorów:

 • żywności wysokiej jakości
 • środków transportu
 • profesjonalnych urządzeń elektrycznych i elektronicznych
 • lotniczo-kosmicznego
 • produktów higienicznych, leków i wyrobów medycznych,
 • maszynowego,
 • odzysku materiałowego surowców i nowoczesnych tworzyw
 • ekobudownictwa
 • usług specjalistycznych
 • specjalistycznych usług teleinformatycznych lub zgodnych z inteligentnymi specjalizacjami województwa, w którym jest planowana inwestycja
Prowadzenie działalności badawczo-rozwojowej
Wykorzystanie potencjału zasobów ludzkich
Tworzenie powiązań regionalnych. Współpraca z dostawcami, kooperantami w ramach nowej inwestycji
Robotyzacja i automatyzacja procesów w ramach nowej inwestycji
Przynależność do Krajowego Klastra Kluczowego brak
Nowa inwestycja w odnawialne źródła energii
Status mikro, małego lub średniego przedsiębiorcy
KRYTERIUM ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU SPOŁECZNEGO
Utworzenie wyspecjalizowanych miejsc pracy w celu prowadzenia działalności gospodarczej objętej nową inwestycją i oferowanie stabilnego zatrudnienia Utworzenie wysokopłatnych miejsc pracy i oferowanie stabilnego zatrudnienia
Prowadzenie działalności gospodarczej o niskim negatywnym wpływie na środowisko
Zlokalizowanie inwestycji w mieście średnim tracącym funkcje społeczno-gospodarcze lub w gminie na terenie której położone jest takie miasto, lub w gminie graniczącej z taką gminą lub takim miastem, lub na obszarze powiatów lub miast na prawach powiatu, w których stopa bezrobocia wynosi co najmniej 160% przeciętnej stopy bezrobocia w kraju, z wyłączeniem miast, w których zlokalizowana jest siedziba wojewody lub sejmiku województwa.
Wspieranie pracowników w zdobywaniu wykształcenia i kwalifikacji zawodowych oraz współpraca ze szkołami branżowymi
Podejmowanie działań w zakresie opieki nad pracownikiem

wymagania jakościowe i sposób ich weryfikacji


Decyzja o wsparciu nie jest wydawana na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie:

1) wytwarzania materiałów wybuchowych, wytwarzania wyrobów tytoniowych, a także wyrobu, rozlewu i przetwarzania napojów alkoholowych oraz spirytusu przeznaczonego na cele inne niż produkcja biokomponentów;

2) prowadzenia ośrodków gier oraz punktów przyjmowania zakładów wzajemnych, o których mowa w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 165, 650, 723 i 1629);

3) usług instalowania, napraw, konserwacji i remontu maszyn i urządzeń wykorzystywanych do prowadzenia działalności gospodarczej na terenie realizacji nowej inwestycji realizowanej na podstawie decyzji o wsparciu;

4) osadów ze ścieków kanalizacyjnych oraz usług związanych z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków, określonych w sekcji E w dziale 37 Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług ustanowionej rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 4 września 2015 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz. U. poz. 1676 oraz z 2017 r. poz. 2453), zwanej dalej „PKWiU”;Dziennik Ustaw – 2 – Poz. 1713

5) odzysku surowców oraz usług związanych ze zbieraniem, przetwarzaniem i unieszkodliwianiem odpadów, określonych w sekcji E w dziale 38 PKWiU, z wyjątkiem:

 1. odpadów innych niż niebezpieczne nadających się do recyklingu określonych w kategorii 38.11.5,
 2. odpadów niebezpiecznych określonych w pozycjach: 38.12.22.0, 38.12.24.0, 38.12.25.0 oraz w podkategorii 38.12.27,
 3. odpadów rozpuszczalników organicznych określonych w kategorii 38.21.3,
 4. surowców wtórnych oraz usług w zakresie odzysku surowców, określonych w grupie 38.3;

6) usług związanych z rekultywacją i pozostałych usług związanych z gospodarką odpadami, określonych w sekcji E w dziale 39 PKWiU;

7) obiektów budowlanych i robót budowlanych, określonych w sekcji F PKWiU;

8) handlu hurtowego i detalicznego, naprawy pojazdów samochodowych, włączając motocykle, oraz usług związanych z zakwaterowaniem i usług gastronomicznych, określonych w sekcjach G i I PKWiU;

9) usług holowania w transporcie drogowym, określonych w sekcji H w podkategorii 52.21.25 PKWiU;

10) usług licencyjnych w zakresie informacji i komunikacji, określonych w sekcji J PKWiU, związanych z:

 1. nabywaniem praw do książek, broszur, ulotek i map, określonych w kategorii 58.11.6
 2. nabywaniem praw do korzystania z wykazów i list, w szczególności adresowych i telefonicznych, określonych w kategorii 58.12.3,nabywaniem praw do czasopism i pozostałych periodyków, określonych w kategorii 58.14.4,
 3. nabywaniem praw do pozostałych wyrobów drukowanych określonych w kategorii 58.19.3,
 4. nabywaniem praw do korzystania z gier komputerowych określonych w kategorii 58.21.4,
 5. nabywaniem praw do korzystania z programów komputerowych określonych w kategorii 58.29.5;

11) usług w zakresie informacji i komunikacji, określonych w sekcji J PKWiU, w zakresie:

 1. pozostałych publikacji on-line określonych w kategorii 58.19.2,
 2. produkcji filmów, nagrań wideo, programów telewizyjnych, nagrań dźwiękowych i muzycznych, określonych w dziale 59, z wyjątkiem usług związanych z wydawaniem nagrań dźwiękowych i muzycznych, określonych w kategorii 59.20.3,
 3. nadawania programów ogólnodostępnych i abonamentowych, określonych w dziale 60,
 4. pozostałych usług w zakresie informacji określonych w grupie 63.9;

12) usług finansowych i ubezpieczeniowych oraz usług związanych z obsługą rynku nieruchomości, określonych w sekcjach K i L PKWiU;

13) usług profesjonalnych, naukowych i technicznych, określonych w sekcji M PKWiU, z wyjątkiem:

 1. usług w zakresie audytu finansowego określonych w kategorii 69.20.1,
 2. usług rachunkowo-księgowych określonych w kategorii 69.20.2,
 3. usług w zakresie firm centralnych (head offices) oraz usług doradztwa związanych z zarządzaniem, określonych w dziale 70,
 4. usług architektonicznych i inżynierskich oraz usług w zakresie badań i analiz technicznych, określonych w dziale 71,
 5. usług w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych, określonych w dziale 72,
 6. usług w zakresie specjalistycznego projektowania określonych w grupie 74.1,
 7. usług doradztwa w sprawach środowiska określonych w podkategorii 74.90.13;

14) usług administrowania i usług wspierających, określonych w sekcji N PKWiU, z wyjątkiem usług centrów telefonicznych (call center) określonych w grupie 82.2;Dziennik Ustaw – 3 – Poz. 1713

15) usług administracji publicznej i obrony narodowej, usług w zakresie obowiązkowych zabezpieczeń społecznych, edukacji, opieki zdrowotnej i pomocy społecznej oraz usług kulturalnych, rozrywkowych, sportowych i rekreacyjnych, określonych w sekcjach O-R PKWiU;

16) pozostałych usług określonych w sekcji S PKWiU, z wyjątkiem usług naprawy i konserwacji komputerów i sprzętu komunikacyjnego, określonych w grupie 95.1 PKWiU;

17) usług gospodarstw domowych i usług świadczonych przez organizacje międzynarodowe eksterytorialne, określonych w sekcjach T i U PKWiU;

18) działalności gospodarczej, na której prowadzenie jest wymagane posiadanie koncesji, zgodnie z art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2018 r. poz. 755, z późn. zm.1)).


W przypadku wątpliwości zalecamy kontakt z naszym biurem i podanie PKWiU firmy, aby uzyskać pełną informacje czy dana działalność kwalifikuje się do pomocy publicznej.

 
Portal wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.
Akceptuję politykę prywatności portalu. zamknij