Dla Inwestora
Dla Inwestora

Nowa praca z KSSE

stopka

 

Projekt „Nowa praca z KSSE” jest realizowany przez Katowicką Specjalną Strefę Ekonomiczną S.A. w ramach Osi Priorytetowej VII Regionalny rynek pracy, Działanie 7.4 Wspomaganie procesów adaptacji do zmian na regionalnym rynku pracy (działania z zakresu outplacementu), Poddziałanie 7.4.2 Outplacement – konkurs, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Wartość projektu wynosi 2 028 560,35 zł, w tym wkład Funduszy Europejskich wynosi 1 724 276,30 zł.

Projekt jest realizowany w okresie od 1 lutego 2021 r. do 31 grudnia 2022 r.

Celem głównym projektu jest zwiększenie szans na rynku pracy i aktywizacja zawodowa 30 osób (w tym minimum 55% mężczyzn) zagrożonych zwolnieniem, przewidzianych do zwolnienia lub zwolnionych z przyczyn niedotyczących pracownika z przedsiębiorstw działających w ramach KSSE, prowadząca do zwiększenia, nabycia, uzupełnienia kwalifikacji i/lub kompetencji przez 70% Uczestników/Uczestniczek Projektu (21 osób), a także uzyskania lub utrzymania pracy przez min. 50% Uczestników/Uczestniczek Projektu (28 osób) do końca realizacji projektu.  

Cel zostanie osiągnięty przez realizację dwóch ścieżek: samozatrudnienia oraz uzyskania kwalifikacji/kompetencji zawodowych/uzyskania zatrudnienia.

 

Grupą docelową stanowią osoby zagrożone zwolnieniem, przewidziane do zwolnienia lub zwolnione z przyczyn niedotyczących pracownika z przedsiębiorstw działających w ramach KSSE, ze szczególnym uwzględnieniem pracowników/byłych pracowników jednostek organizacyjnych spółek węglowych i przedsiębiorstw kooperujących z górnictwem z woj. śląskiego (z wyłączeniem osób odbywających karę pozbawienia wolności, z wyjątkiem osób objętych dozorem elektronicznym).

W przypadku problemów z rekrutacją dopuszcza się możliwość otwarcia projektu dla wszystkich osób zwalnianych, przewidzianych do zwolnienia, zagrożonych zwolnieniem z terenu woj. śląskiego (pracownicy/byli pracownicy przedsiębiorstw spoza firm strefowych).

 

Osoba zwolniona – osoba pozostająca bez zatrudnienia, która utraciła pracę z przyczyn niedotyczących pracownika w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu i nie posiada jednocześnie źródła dochodu z tytułu innej działalności zarobkowej wykonywanej w wymiarze równym lub większym niż połowa wymiaru czasu pracy lub nie jest jednocześnie osobą samozatrudnioną.

Osoby zatrudnione na podstawie umów cywilno-prawnych, które zostały zwolnione z zakładu pracy z przyczyn niedotyczących pracownika kwalifikują się do objęcia wsparciem w ramach przedmiotowego projektu.

 

Pracownik przewidziany do zwolnienia – pracownik, który znajduje się w okresie wypowiedzenia stosunku pracy lub stosunku służbowego z przyczyn niedotyczących pracownika lub który został poinformowany przez pracodawcę o zamiarze nieprzedłużania przez niego stosunku pracy lub stosunku służbowego i nie posiada jednocześnie źródła dochodu z tytułu innej działalności zarobkowej wykonywanej w wymiarze równym lub większym niż połowa wymiaru czasu pracy lub nie jest jednocześnie osobą samozatrudnioną.

Objęcie wsparciem osoby, którym wygasła umowa o pracę na czas określony jest możliwe, gdy brak możliwości przedłużenia umowy o pracę wynika z przyczyn leżących po stronie zakładu pracy. Zakończenie pracy wykonywanej na podstawie umowy cywilnoprawnej z powodu upływu okresu na jaki ta umowa została zawarta nie spełnia kryteriów zwolnienia z przyczyn niedotyczących pracownika.

 

Pracownik zagrożony zwolnieniem - pracownik zatrudniony u pracodawcy, który w okresie 12 miesięcy poprzedzających przystąpienie tego pracownika do projektu dokonał rozwiązania stosunku pracy lub stosunku służbowego z przyczyn niedotyczących pracowników zgodnie z przepisami ustawy z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników lub zgodnie z przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy – w przypadku rozwiązania stosunku pracy lub stosunku służbowego z tych przyczyn u pracodawcy zatrudniającego mniej niż 20 pracowników – albo dokonał likwidacji stanowisk pracy z przyczyn ekonomicznych, organizacyjnych, produkcyjnych lub technologicznych. Pracownik ten nie posiada jednocześnie źródła dochodu z tytułu innej działalności zarobkowej wykonywanej w wymiarze równym lub większym niż połowa wymiaru czasu pracy lub nie jest jednocześnie osobą samozatrudnioną.

 

Portal wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.
Akceptuję politykę prywatności portalu. zamknij