Dla Inwestora
Dla Inwestora

Aktualności

stopka

28.10.2022

Biuro projektu informuje o wyłonieniu drugiego uczestnika projektu w ramach trwającego naboru Uczestników do ścieżki uzyskania kwalifikacji/ kompetencji zawodowych/ uzyskania zatrudnienia.

Listy rankingowe Kandydatów

 

03.08.2022

Biuro projektu informuje o wyłonieniu 1 uczestnika projektu w ramach trwającego naboru Uczestników do ścieżki uzyskania kwalifikacji/ kompetencji zawodowych/ uzyskania zatrudnienia.

Przypominamy jednocześnie, że nabór do ścieżki uzyskania kwalifikacji/ kompetencji zawodowych/ uzyskania zatrudnienia nadal trwa. Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy!

Listy rankingowe Kandydatów

 

27.04.2022

Szanowni Państwo, biuro projektu "Nowa praca z KSSE" w dniach od 30.04.2022-08.05.2022 będzie nieczynne z powodu wolnego 02.05.2022 dla wszystkich pracowników KSSE oraz w dniach 04.05.2022-06.05.2022 przebywamy na wyjeździe służbowym.

 

24.01.2022

Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. informuje o trwającym naborze do ścieżki uzyskania kwalifikacji/kompetencji zawodowych lub uzyskania zatrudnienia do projektu "Nowa praca z KSSE".

Zapraszamy do składania dokumentów aplikacyjnych do projektu w terminie od 19.04.2021 r.

Szczegółowe informacje o naborze i terminach znajdują się w ogłoszeniu zamieszczonym poniżej :

Ogłoszenie o naborze  - ścieżka uzyskania kwalifikacji/kompetencji zawodowych lub uzyskania zatrudnienia

Regulamin rekrutacji i załączniki znajdują się w zakładce Dokumenty do pobrania

 

30.11.2021

Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. informuje o rozpoczęciu naboru wniosków o przedłużone wsparcie pomostowe dla Uczestników projektu „Nowa praca z KSSE” - ścieżki samozatrudnienia.

Zapraszamy do składania dokumentów w terminie od 30.11.2021 r.

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O PRZEDŁUŻONE WSPARCIE POMOSTOWE DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU
„Nowa praca z KSSE”

Dokumenty dla Uczestników składających wnioski, stanowiące załączniki do Regulaminu przyznawania środków finansowych na założenie własnej działalności gospodarczej w ramach Projektu „Nowa praca z KSSE”:
a) wniosek o przyznanie przedłuzonego wsparcia pomostowego (zał. nr 6 do Regulaminu),
b) oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis w bieżącym roku podatkowym i okresie poprzedzających go 2 lat podatkowych wraz z zaświadczeniami dokumentującymi jej otrzymanie lub oświadczenie nieotrzymaniu pomocy de minimis (zał. 9 do Regulaminu),
c) formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (zał. 10 do Regulaminu),
d) harmonogram rzeczowo-finansowy z wyszczególnieniem wydatków przeznaczonych na składki na ubezpieczenie społeczne (zał. 14 do Regulaminu),
e) oświadczenie o nie korzystaniu równolegle z dwóch różnych źródeł na pokrycie tych samych wydatków kwalifikowanych ponoszonych w ramach wsparcia pomostowego, związanych z opłacaniem składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe (zał. 13 do ww. Regulaminu).

Dokumenty do pobrania

 

28.11.2021

Uprzejmie informujemy, że biuro projektu "Nowa praca z KSSE" będzie nieczynne od 01.12.2021 do 03.12.2021.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Polecamy serdecznie:

1

Śląski Inkubator Przedsiębiorczości Sp. z o.o. prowadzi nabór do projektu „Postaw na swoje! Wsparcie dla osób chcących założyć własną działalność gospodarczą - bis” realizowanego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Budżetu Państwa w ramach osi priorytetowej: I. Rynek pracy otwarty dla wszystkich, działanie: 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020     

Aktualny nabór dokumentów rekrutacyjnych do projektu: 15.11.2021 r. - 03.12.2021 r. (godz. 15:00).

http://inkubatorsl.pl/rekrutacja-do-projektu-postaw-na-swoje-bis

Projekt skierowany do:

  • osób pomiędzy 18 a 29 rokiem życia
  • mieszkających w subregionie centralnym województwa śląskiego
  • bezrobotnych
  • nie kształcących się na studiach dziennych
  • które nie prowadziły / nie zawiesiły działalności gospodarczej w ostatnich 12 miesiącach!

 

Oferujemy:
• wsparcie szkoleniowe przed rozpoczęciem działalności gospodarczej,
• wsparcie przy tworzeniu biznes planu,
• dotacje na założenie działalności gospodarczej w wysokości 23 050,00 zł,
• wsparcie pomostowe w wysokości 2600,00 zł przez pierwsze 6 miesięcy.

 

W przypadku pytań, prosimy o kontakt z Biurem Projektu Śląskiego Inkubatora Przedsiębiorczości Sp. z o.o. 
pod numerami tel.: +48 798 154 546, +48 798 154 559, +48 603 114 474
adres e mail: a.karas@inkubatorsl.pls.antoszczak@inkubatorsl.pl, a.sabuda@inkubatorsl.pl

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

19.11.2021

Biuro projektu informuje o zakończeniu procesu rekrutacji w ramach III naboru Uczestników do ścieżki samozatrudnienia.

Zgodnie z zapisami Regulaminu rekrutacji ścieżki samozatrudnienia, opracowane zostały 4 listy rankingowe w podziale na płeć i status kwalifikujący na rynku pracy.

Listy rankingowe Kandydatek

Listy rankingowe Kandydatów

 

18.11.2021

Zwracamy się z prośbą o każdorazowe umówienie się telefoniczne w sprawie spotkania w biurze projektu Nowa praca z KSSE.

 

28.10.2021

Uprzejmie informujemy, że biuro projektu "Nowa praca z KSSE" będzie nieczynne w nastepujących dniach: 

  • 03 - 04.11.2021
  • 12.11.2021

 

06.10.2021

Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. informuje o rozpoczęciu naboru dodatkowego do ścieżki samozatrudnienia do projektu "Nowa praca z KSSE".

Zapraszamy do składania dokumentów aplikacyjnych do projektu w terminie od 14.10.2021 r. do 20.10.2021 r.

Szczegółowe informacje o naborze i terminach znajdują się w ogłoszeniu zamieszczonym poniżej :

Ogłoszenie o naborze dodatkowym - ścieżka samozatrudnienia

Regulamin rekrutacji i załączniki znajdują się w zakładce Dokumenty do pobrania

 

04.10.2021

Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. informuje o rozpoczęciu naboru do ścieżki uzyskania kwalifikacji/kompetencji zawodowych lub uzyskania zatrudnienia do projektu "Nowa praca z KSSE".

Zapraszamy do składania dokumentów aplikacyjnych do projektu w terminie od 19.04.2021 r.

Szczegółowe informacje o naborze i terminach znajdują się w ogłoszeniu zamieszczonym poniżej :

Ogłoszenie o naborze  - ścieżka uzyskania kwalifikacji/kompetencji zawodowych lub uzyskania zatrudnienia

Regulamin rekrutacji i załączniki znajdują się w zakładce Dokumenty do pobrania

 

21.09.2021

Biuro projektu informuje o zakończeniu procesu rekrutacji w ramach naboru dodatkowego do ścieżki samozatrudnienia.

Zgodnie z zapisami Regulaminu rekrutacji ścieżki samozatrudnienia, opracowane zostały 4 listy rankingowe w podziale na płeć i status kwalifikujący na rynku pracy.

Listy rankingowe Kandydatek

Listy rankingowe Kandydatów

 

10.09.2021

 

Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. informuje o rozpoczęciu naboru wniosków o pomostowe wsparcie dla Uczestników projektu „Nowa praca z KSSE” - ścieżki samozatrudnienia.

Zapraszamy do składania dokumentów w terminie od 10.09.2021 r.

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O PODSTAWOWE WSPARCIE POMOSTOWE DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU
„Nowa praca z KSSE”

Dokumenty dla Uczestników składających wnioski, stanowiące załączniki do Regulaminu przyznawania środków finansowych na założenie własnej działalności gospodarczej w ramach Projektu „Nowa praca z KSSE”:
a) wniosek o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego (zał. nr 6 do Regulaminu),
b) oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis w bieżącym roku podatkowym i okresie poprzedzających go 2 lat podatkowych wraz z zaświadczeniami dokumentującymi jej otrzymanie lub oświadczenie nieotrzymaniu pomocy de minimis (zał. 9 do Regulaminu),
c) formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (zał. 10 do Regulaminu),
d) harmonogram rzeczowo-finansowy z wyszczególnieniem wydatków przeznaczonych na składki na ubezpieczenie społeczne (zał. 14 do Regulaminu),
e) w przypadku osób niepełnosprawnych biorących udział w projekcie dodatkowo obligatoryjne jest złożenie oświadczenia o nie korzystaniu równolegle z dwóch różnych źródeł na pokrycie tych samych wydatków kwalifikowanych ponoszonych w ramach wsparcia pomostowego, związanych z opłacaniem składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe (zał. 13 do Regulaminu).

Dokumenty do pobrania

 

06.08.2021

 

Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. informuje o przedłużeniu naboru dodatkowego do ścieżki samozatrudnienia projektu "Nowa praca z KSSE".

Zapraszamy do składania dokumentów aplikacyjnych do projektu w terminie od 30.06.2021 r. do 13.08.2021 r.

Szczegółowe informacje o naborze i terminach znajdują się w ogłoszeniu zamieszczonym poniżej :

Ogłoszenie o naborze dodatkowym - ścieżka samozatrudnienia (przedłużenie)

Regulamin rekrutacji i załączniki znajdują się w zakładce Dokumenty do pobrania

 

02.08.2021

 

Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. informuje o rozpoczęciu naboru biznesplanów w ramach projektu „Nowa praca z KSSE” dla Uczestników ścieżki samozatrudnienia.

Zapraszamy do składania dokumentów w terminie od 02.08.2021 r.

Szczegółowe informacje o naborze znajdują się w ogłoszeniu zamieszczonym poniżej :

Ogłoszenie o naborze biznes planów - ścieżka samozatrudnienia

Dokumenty dla Uczestników składających Biznesplan, stanowiące załączniki do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w ramach Projektu „Nowa praca z KSSE”:
a)    Biznesplan na okres 2 lat działalności przedsiębiorstwa (zał. 4 do Regulaminu)
b)    Oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis w bieżącym roku podatkowym i okresie poprzedzających go 2 lat podatkowych/Oświadczenie
o nieotrzymaniu pomocy de minimis (zał. 9 do Regulaminu)
c)    Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (zał. 10 do Regulaminu),
d)    Zbiór oświadczeń (zał. nr 11 do Regulaminu)
e)    Budżet przedsięwzięcia - wydatki niezbędne do poniesienia w ramach stawki jednostkowej w celu rozpoczęcia działalności gospodarczej (zał. 12 do Regulaminu).

znajdują się w zakładce Dokumenty do pobrania.

 23.07.2021

 

Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. informuje o przedłużeniu naboru dodatkowego do ścieżki samozatrudnienia projektu "Nowa praca z KSSE".

Zapraszamy do składania dokumentów aplikacyjnych do projektu w terminie od 30.06.2021 r. do 06.08.2021 r.

Szczegółowe informacje o naborze i terminach znajdują się w ogłoszeniu zamieszczonym poniżej :

Ogłoszenie o naborze dodatkowym - ścieżka samozatrudnienia (przedłużenie)

Regulamin rekrutacji i załączniki znajdują się w zakładce Dokumenty do pobrania

 

16.07.2021

 

Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. informuje o przedłużeniu naboru dodatkowego do ścieżki samozatrudnienia projektu "Nowa praca z KSSE".

Zapraszamy do składania dokumentów aplikacyjnych do projektu w terminie od 30.06.2021 r. do 23.07.2021 r.

Szczegółowe informacje o naborze i terminach znajdują się w ogłoszeniu zamieszczonym poniżej :

Ogłoszenie o naborze dodatkowym - ścieżka samozatrudnienia (przedłużenie)

Regulamin rekrutacji i załączniki znajdują się w zakładce Dokumenty do pobrania

 

09.07.2021

 

Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. informuje o przedłużeniu naboru dodatkowego do ścieżki samozatrudnienia projektu "Nowa praca z KSSE".

Zapraszamy do składania dokumentów aplikacyjnych do projektu w terminie od 30.06.2021 r. do 16.07.2021 r.

Szczegółowe informacje o naborze i terminach znajdują się w ogłoszeniu zamieszczonym poniżej :

Ogłoszenie o naborze dodatkowym - ścieżka samozatrudnienia (przedłużenie)

Regulamin rekrutacji i załączniki znajdują się w zakładce Dokumenty do pobrania

 

22.06.2021

 

Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. informuje o rozpoczęciu naboru dodatkowego do ścieżki samozatrudnienia do projektu "Nowa praca z KSSE".

Zapraszamy do składania dokumentów aplikacyjnych do projektu w terminie od 30.06.2021 r. do 9.07.2021 r.

Szczegółowe informacje o naborze i terminach znajdują się w ogłoszeniu zamieszczonym poniżej :

Ogłoszenie o naborze dodatkowym - ścieżka samozatrudnienia

Regulamin rekrutacji i załączniki znajdują się w zakładce Dokumenty do pobrania

 

22.06.2021

 

Biuro projektu informuje o zakończeniu procesu rekrutacji w ramach naboru podstawowego do ścieżki samozatrudnienia.

Zgodnie z zapisami Regulaminu rekrutacji ścieżki samozatrudnienia, opracowane 4 listy rankingowe w podziale na płeć i status kwalifikujący na rynku pracy.

Listy rankingowe Kandydatek

Listy rankingowe Kandydatów

 

01.06.2021

 

Zmiana godzin pracy Biura Projektu „Nowa praca z KSSE”
W dniu 02.06.2021 biuro będzie czynne w godzinach do 7:30 - 15:30, a w dniach 03-06.06.2021 będzie nieczynne.
W poniedziałek 07.06.2021 biuro będzie czynne zgodnie z harmonogramem pracy od 10:00-18:00.

 

28.05.2021

 

W dniu dzisiejszym do Kandydatek i Kandydatów przesłane zostały informacje o wynikach weryfikacji formalnej złożonych dokumentów rekrutacyjnych. Bardzo prosimy o odbiór wiadomości i sprawne dokonywanie uzupełnień.
W przypadku braku otrzymania wiadomości e-mail w dniu dzisiejszym, prosimy o kontakt z Biurem Projektu.

 

21.05.2021

 

Biuro projektu informuje, że nabór dokumentów rekrutacyjnych do ścieżki samozatrudnienia z dniem 19 maja 2021r. został zamknięty. W przypadku, gdy po przeprowadzeniu oceny formalnej, okaże się, że lista Kandydatek/ów kwalifikujących się do projektu jest mniejsza niż ilość miejsc w projekcie, planowane jest uruchomienie naboru dodatkowego.

 

11.05.2021

 

Zgodnie z zapisami ogłoszenia o naborze dokumentów rekrutacyjnych do projektu „Nowa praca z KSSE”, Beneficjent informuje, że przywraca

możliwość osobistego składania dokumentów rekrutacyjnych od dnia dzisiejszego.

 

05.05.2021

 

Uprzejmie informujemy, że rekrutacja do ścieżki samozatrudnienia zostaje przedłużona przy jednoczesnym rozszerzeniu grupy docelowej projektu.

Zapraszamy do składania dokumentów aplikacyjnych do ścieżki dotacyjnej do 19 maja 2021 r.

Szczegółowe informacje o naborze i terminach znajdują się w zamieszczonym poniżej ogłoszeniu:

Aneks nr 1 do ogłoszenia o naborze (z dnia 5 maja 2021 r.) - ścieżka samozatrudnienia

Regulamin i załączniki znajdują się w zakładce Dokumenty do pobrania

 

 25.04.2021

 

Uprzejmie informujemy, że w tygodniu od 26-30 kwietnia 2021 biuro projektu będzie czynne w następujących godzinach: poniedziałek 7.30-15.30, wtorek-środa 10.00-18.00, czwartek 7.30-15.30.

W piątek 30 kwietnia 2021 biuro projektu będzie zamknięte.

 

16.04.2021

 

Zgodnie z zapisami ogłoszenia o naborze dokumentów rekrutacyjnych do ścieżki samozatrudnienia, jak i ścieżki ukierunkowanej na zdobycie kwalifikacji/kompetencji lub uzyskanie zatrudnienia projektu „Nowa praca z KSSE”, Beneficjent informuje, że zawiesza możliwość osobistego składania dokumentów rekrutacyjnych od 19 kwietnia 2021 r. do odwołania.
W momencie, gdy ponownie możliwe będzie osobiste składanie dokumentów w biurze projektu, stosowna informacja pojawi się na stronie projektu, w zakładce Aktualności.

 

09.04.2021

 

Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. informuje o rozpoczęciu rekrutacji do projektu "Nowa praca z KSSE". Zapraszamy do składania dokumentów aplikacyjnych do projektu od 19.04.2021 r.

Szczegółowe informacje o naborze i terminach znajdują się w zamieszczonych poniżej ogłoszeniach:

Ogłoszenie o naborze - ścieżka samozatrudnienia

Ogłoszenie o naborze - ścieżka ukierunkowana na uzyskanie kwalifikacji/kompetencji zawodowych lub uzyskanie zatrudnienia

Regulamin i załączniki znajdują się w zakładce Dokumenty do pobrania

 

26.03.2021

 

W związku z  obostrzeniami wprowadzonymi przez rząd oraz sytuacją pandemiczną w kraju, przypominamy, że możliwość kontaktu z Biurem Projektu  zostaje ograniczona wyłącznie do formy zdalnej (kontaktu telefonicznego lub poprzez e-mail) w godzinach pracy Biura projektu. Jest to podyktowane koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa klientów oraz pracowników KSSE. Dane kontaktowe do Biura projektu znajdują się w zakładce Kontakt https://www.ksse.com.pl/kontakt. W przypadku zmian w godzinach funkcjonowania Biura Projektu, stosowna informacja będzie publikowana w Aktualnościach.

 

 

01.02.2021

 

Zapraszamy bardzo serdecznie do kontaktu z biurem projektu "Nowa Praca z KSSE".

Biuro jest czynne:

Poniedziałek i Środa: 10:00-18:00

Wtorek, Czwartek i Piątek: 07:30-15:30

Sobota i Niedziela: Nieczynne

ul. Żytnia 8

41-200 Sosnowiec

tel.: +48 789 057 423

E-mail: nowapraca@ksse.com.pl

 

Portal wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.
Akceptuję politykę prywatności portalu. zamknij