Dla Inwestora
Dla Inwestora

Info dla Uczestników Projektu

logo 6

 

Informujemy, że z dniem 23.10.2023 roku zakończyła się rekrutacja Uczestników Projektu ENERGIA.

Dziękujemy za zainteresowanie.

 

 

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami dotyczącymi form wsparcia dla Uczestników Projektu

 

Kto może skorzystać z form wsparcia w projekcie „Energia” ?

Wsparcie kierujemy do osób zwolnionych, przewidzianych do zwolnienia lub zagrożonych zwolnieniem z pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy, ze szczególnym uwzględnieniem pracowników lub byłych pracowników jednostek organizacyjnych spółek węglowych lub przedsiębiorstw z nimi powiązanych, mających siedzibę na terenie województwa śląskiego.

 

Z jakich form wsparcia można skorzystać w projekcie „Energia”?

W projekcie „Energia” każdemu Uczestnikowi projektu oferujemy:

I. Szkolenia w ramach Podmiotowego Systemu Finansowania

  • Uczestnicy projektu mogą skorzystać ze szkoleń (usług rozwojowych) wybranych z Bazy Usług Rozwojowych https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/. Niekwestionowana korzyść to nowe kompetencje zawodowe lub podniesienie swoich kwalifikacji tak, by zmaksymalizować swoje szanse na rynku pracy;
  • Uczestnikom projektu oferujemy stypendium szkoleniowe (które miesięcznie wynosi 120% zasiłku, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, jeżeli miesięczna liczba godzin szkolenia wynosi co najmniej 150 godzin zegarowych; w przypadku niższej miesięcznej liczby godzin szkolenia, wysokość stypendium szkoleniowego będzie ustalana proporcjonalnie);
  • Uczestnicy projektu będą mogli się ubiegać o refundację kosztów opieki nad osobami zależnymi;
  • Przewidujemy również możliwość udziału w dodatkowych szkoleniach, jeśli okażą się one niezbędne dla osób odbywających staże lub korzystających z subsydiowanego zatrudnienia.

Szczegółowych informacji dotyczących udziału w szkoleniach oraz pomocy w obsłudze Bazy Usług Rozwojowych udzielają Specjaliści do spraw usług rozwojowych i ich monitoringu:

Maria Orzechowska, e-mail: morzechowska@ksse.com.pl, tel. 505 156 762

Sebastian Dyjeciński, e-mail: sdyjecinski@ksse.com.pl, tel. 505 154 017

 

Wzory dokumentów do pobrania:

1. Umowa uczestnictwa w usługach rozwojowych

2. Oświadczenie osoby pobierającej stypendium/wnioskującej o ubezpieczenie społeczne (PDF)

Oświadczenie osoby pobierającej stypendium/wnioskującej o ubezpieczenie społeczne (WORD)

3. Wniosek o zwrot kosztów opieki nad osobą zależną - jeśli dotyczy (PDF)

Wniosek o zwrot kosztów opieki nad osobą zależną - jeśli dotyczy (WORD)

4. Oświadczenie dotyczące rezygnacji ze stypendium szkoleniowego - jeśli dotyczy (PDF)

Oświadczenie dotyczące rezygnacji ze stypendium szkoleniowego - jeśli dotyczy (WORD)

 

 II. Pośrednictwo pracy

  • Po szkoleniach Uczestnik projektu otrzyma wsparcie ze strony Specjalisty ds. animacji i promocji zatrudnienia. We współpracy ze specjalistami pośrednictwa pracy pokieruje on dalszym procesem wsparcia, w celu uzyskania przez Uczestnika projektu zatrudnienia;
  • Każdemu z Uczestników projektu zostaną przedstawione oferty pracy adekwatnie do efektów rozmów z doradcą zawodowym (na podstawie Indywidualnego Planu Działania);
  • Uczestnik projektu będzie mógł skorzystać ze wsparcia Specjalisty pośrednictwa pracy w wymiarze 6 godzin (pomoc w przygotowaniu dokumentacji aplikacyjnej na dane miejsce pracy i przygotowaniu się do rozmowy kwalifikacyjnej);
  • Uczestnik projektu będzie mógł skorzystać, przed zawarciem umowy o pracę, z 4 godzin konsultacji prawnych ze Specjalistami prawa pracy. Dotyczyć one będą w szczególności analizy proponowanych warunków pracy oraz zasad wynagradzania.

 

Jak można przystąpić do projektu „Energia” i skorzystać z oferowanych w projekcie form wsparcia?

Zapraszamy na stronę https://wupkatowice.praca.gov.pl/dokumenty-rekrutacyjne.

Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach, będąc Liderem projektu „Energia”, prowadzi rekrutację do projektu.

Po dopełnieniu formalności związanych z rekrutacją i podpisaniu umowy uczestnictwa w projekcie „Energia” z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Katowicach, Uczestnicy projektu mają zapewniony dostęp do form wsparcia wspomnianych powyżej.

Zapraszamy do udziału w projekcie „Energia” i pozytywnych zmian swojej sytuacji na rynku pracy w województwie śląskim.

 

Portal wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.
Akceptuję politykę prywatności portalu. zamknij